Easter Vigil (abc) Romans 6:3-11 (nrsv) Vvhcvbbhcvbbbhcvbbhcvvbfcbbbxhcgcgcbxh.cv[vvxUcbHbbgcvbxf,cvvg